Cherprang@srakrn

เฌอปรางเป็นหน้ารวบรวมวัสดุและข้อมูลสำหรับการทำงานของผู้ช่วยสอนในรายวิชา 01204111 ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560

หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึง (กล่าวคือมีรหัสสำหรับเข้าถึงเครื่อง Venus บนไมค์แล็บ) คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจจับการลอกงานของนิสิตได้ที่นี่